Liên hệ
Công suất: 750w/220V
Lưu Lượng: 3.5 m³/h
Cột Áp: 53m
Liên hệ
Công suất: 1.1Kw/220V
Lưu Lượng: 7.0 m³/h
Cột Áp: 56m
Liên hệ
Công suất: 1.1Kw/380V
Lưu Lượng: 7.0 m³/h
Cột Áp: 57m
Liên hệ
Công suất: 1.5Kw/220V
Lưu Lượng: 7.0 m³/h
Cột Áp: 75m
Liên hệ
Công suất: 1.5Kw/380V
Lưu Lượng: 7.0 m³/h
Cột Áp: 75m
Liên hệ
Công suất: 2.2Kw/220V
Lưu Lượng: 11.0m³/h
Cột Áp: 50m
Liên hệ
Công suất: 2.2Kw/380V
Lưu Lượng: 11.0 m³/h
Cột Áp: 50m
Liên hệ
Công suất: 2.2Kw/220V
Lưu Lượng: 16.0 m³/h
Cột Áp: 47m
Liên hệ
Công suất: 2.2Kw/380V
Lưu Lượng: 16.0 m³/h
Cột Áp: 47m
Liên hệ
Công suất: 3.0Kw/380V
Lưu Lượng: 16.0 m³/h
Cột Áp: 60m
Liên hệ
Công suất: 4.0Kw/380V
Lưu Lượng: 28.0 m³/h
Cột Áp: 53.5m