2.750.000
Công suất: 1.1Kw/220V
Lưu Lượng: 6 m³/h
Cột Áp: 57 m
2.550.000
Công suất: 750w/220V
Lưu Lượng: 6 m³/h
Cột Áp: 46m
Liên hệ
Công suất: 1.5Kw/220V
Lưu Lượng: 10.8 m³/h
Cột Áp: 28m
2.350.000
Công suất: 750w/220V
Lưu Lượng: 8.4 m³/h
Cột Áp: 27m
2.300.000
Công suất: 750w/220V
Lưu Lượng: 4.8 m³/h
Cột Áp: 48m
2.100.000
Công suất: 600w/220V
Lưu Lượng: 4.8 m³/h
Cột Áp: 41m
1.720.000
Công suất: 370w/220V
Lưu Lượng: 3,6m³/h
Cột Áp: 36m
5.700.000
Công suất: 1.1Kw/220V
Lưu Lượng: 8 m³/h
Cột Áp: 57m
5.700.000
Công suất: 1.1Kw/380V
Lưu Lượng: 8 m³/h
Cột Áp: 57m
7.700.000
Công suất: 1.5Kw/220V
Lưu Lượng: 12 m³/h
Cột Áp: 49 m
7.700.000
Công suất: 1.5Kw/380V
Lưu Lượng: 12 m³/h
Cột Áp: 49 m
-4%
4.500.000
Công suất: 1.5Kw/220V
Lưu Lượng: 42 m³/h
Cột Áp: 18m