Liên hệ
Công suất: 15Kw/380V
Lưu Lượng: 22 m³/h
Cột Áp: 222 m
Liên hệ
Công suất: 11Kw
Lưu Lượng: 22m³/h
Cột Áp: 166m
Liên hệ
Công suất: 7.5Kw/380V
Lưu Lượng: 12 m³/h
Cột Áp: 208m
Liên hệ
Công suất: 5.5Kw/380V
Lưu Lượng: 12m³/h
Cột Áp: 166m
Liên hệ
Công suất: 4.0Kw/380V
Lưu Lượng: 12m³/h
Cột Áp: 124m
12.600.000
Công suất: 4.0Kw/380V
Lưu Lượng: 7 m³/h
Cột Áp: 183 m
10.900.000
Công suất: 3.0Kw/380V
Lưu Lượng: 7 m³/h
Cột Áp: 136 m
8.200.000
Công suất: 2.2Kw/380V
Lưu Lượng: 7 m³/h
Cột Áp: 114 m
10.500.000
Công suất: 2.2Kw
Lưu Lượng: 3.5 m³/h
Cột Áp: 161 m
8.500.000
Công suất: 1.5Kw
Lưu Lượng: 3.5 m³/h
Cột Áp: 134 m