Bơm chìm nước thải Veratti gang – inox model VRm

Bơm chìm nước thải Veratti model VR40-22-5.5 Công suất 5.5Kw

Liên hệ
Công suất: 5.5Kw/380V
Lưu Lượng: 66m³/h
Cột Áp: 27m

Bơm chìm nước thải Veratti gang – inox model VRm

Bơm chìm nước thải Veratti model VR40-18-4 Công suất 4Kw

Liên hệ
Công suất: 4.0Kw/380V
Lưu Lượng: 62m³/h
Cột Áp: 23m

Bơm chìm nước thải Veratti gang – inox model VRm

Bơm chìm nước thải Veratti model VR30-15-3 Công suất 3Kw

Liên hệ
Công suất: 3.0Kw/380V
Lưu Lượng: 52.8m³/h
Cột Áp: 18.5m

Bơm chìm nước thải Veratti gang – inox model VRm

Bơm chìm nước thải Veratti Model VRm49-19-2.2F 2.2Kw

Liên hệ
Công suất: 2.2Kw/220V
Lưu Lượng: 49m³/h
Cột Áp: 19m

Bơm chìm nước thải Veratti gang – inox model VRm

Bơm chìm nước thải Veratti Model VRm2200DF 2.2Kw

Liên hệ
Công suất: 2.2Kw/220V
Lưu Lượng: 31m³/h
Cột Áp: 10m

Bơm chìm nước thải Veratti gang – inox model VRm

Bơm chìm nước thải Veratti Model VRm40-17-1.5F 1.5Kw

Liên hệ
Công suất: 1.5Kw220V
Lưu Lượng: 40m³/h
Cột Áp: 17m

Bơm chìm nước thải Veratti gang – inox model VRm

Bơm chìm nước thải Veratti Model VRm2200F 2.2Kw

Liên hệ
Công suất: 2.2Kw/220V
Lưu Lượng: 42m³/h
Cột Áp: 17m

Bơm chìm nước thải Veratti gang – inox model VRm

Bơm chìm nước thải Veratti Model VRm1500F 1.5Kw

Liên hệ
Công suất: 1.5Kw/220V
Lưu Lượng: 27m³/h
Cột Áp: 18.5

Bơm chìm nước thải Veratti gang – inox model VRm

Bơm chìm nước thải Veratti Model VR1100BF

Liên hệ
Công suất: 1.1Kw/220V
Lưu Lượng: 25m³/h
Cột Áp: 15m

Bơm chìm nước thải Veratti gang – inox model VRm

Bơm chìm nước thải Veratti Model VRm750F

Liên hệ
Công suất: 750w/220V
Lưu Lượng: 18m³/h
Cột Áp: 10.5m

Bơm chìm nước thải Veratti gang – inox model VRm

Bơm chìm nước thải Veratti Model VRm400F

Liên hệ
Công suất: 400w/220V
Lưu Lượng: 20m³/h
Cột Áp: 9m

Bơm chìm nước thải Veratti gang – inox model VRm

Bơm chìm nước thải Veratti Model VRm200F

Liên hệ
Công suất: 200w/220V
Lưu Lượng: 15m³/h
Cột Áp: 9m