Bơm chìm nước thải - Bơm hố móng KTZ

Bơm chìm hố móng KTZ615 15Kw

Liên hệ
Công suất: 15Kw/380V
Lưu Lượng: 158m³/h
Cột Áp: 41m

Bơm chìm nước thải - Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ415 15Kw

Liên hệ
Công suất: 15Kw/380V
Lưu Lượng: 85m³/h
Cột Áp: 56m

Bơm chìm nước thải - Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ611 11Kw

Liên hệ
Công suất: 11Kw/380V
Lưu Lượng: 146m³/h
Cột Áp: 32m

Bơm chìm nước thải - Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ411 11Kw

Liên hệ
Công suất: 11Kw/380V
Lưu Lượng: 84m³/h
Cột Áp: 50m

Bơm chìm nước thải - Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ67.5 7.5Kw

Liên hệ
Công suất: 7.5Kw/380V
Lưu Lượng: 123m³/h
Cột Áp: 31m

Bơm chìm nước thải - Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ47.5 7.5Kw

Liên hệ
Công suất: 7.5Kw/380V
Lưu Lượng: 80m³/h
Cột Áp: 40m

Bơm chìm nước thải - Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ45.5 5.5Kw

Liên hệ
Công suất: 5.5Kw/380V
Lưu Lượng: 102m³/h
Cột Áp: 22m

Bơm chìm nước thải - Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ35.5 5.5Kw

Liên hệ
Công suất: 5.5Kw/380V
Lưu Lượng: 78m³/h
Cột Áp: 31m

Bơm chìm nước thải - Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ33.7 3.7Kw

Liên hệ
Công suất: 3.7Kw/380V
Lưu Lượng: 52m³/h
Cột Áp: 29m

Bơm chìm nước thải - Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ23.7 3.7Kw

Liên hệ
Công suất: 3.7Kw/380V
Lưu Lượng: 28m³/h
Cột Áp: 38m

Bơm chìm nước thải - Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ32.2 2.2Kw

Liên hệ
Công suất: 2.2Kw/380V
Lưu Lượng: 39m³/h
Cột Áp: 14m

Bơm chìm nước thải - Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ22.2 2.2Kw

Liên hệ
Công suất: 2.2Kw/380V
Lưu Lượng: 27m³/h
Cột Áp: 25m