Bơm chìm nước thải inox Beluno model FC

Bơm chìm nước thải Beluno Model FC75/40T 0.55Kw

Liên hệ
Công suất: 550w/380V
Lưu Lượng: 18m³/h
Cột Áp: 8m

Bơm chìm nước thải inox Beluno model FC

Bơm chìm nước thải Beluno Model FC75/40M 0.55Kw

Liên hệ
Công suất: 550w/220V
Lưu Lượng: 18m³/h
Cột Áp: 8m

Bơm chìm nước thải inox Beluno model FC

Bơm chìm nước thải Beluno Model FC100/40M 0.75Kw

Liên hệ
Công suất: 750w/220V
Lưu Lượng: 18m³/h
Cột Áp: 8m

Bơm chìm nước thải inox Beluno model FC

Bơm chìm nước thải Beluno Model FC100/40T 0.75Kw

Liên hệ
Công suất: 750w/380V
Lưu Lượng: 18m³/h
Cột Áp: 8m

Bơm chìm nước thải inox Beluno model FC

Bơm chìm nước thải Beluno Model FC150/40T 1.1Kw

Liên hệ
Công suất: 1.1Kw/380V
Lưu Lượng: 24m³/h
Cột Áp: 11.5

Bơm chìm nước thải inox Beluno model FC

Bơm chìm nước thải Beluno Model FC150/40M 1.1Kw

Liên hệ
Công suất: 1.1Kw/220V
Lưu Lượng: 24m³/h
Cột Áp: 11.5m

Bơm chìm nước thải inox Beluno model FC

Bơm chìm nước thải Beluno Model FC200/50T 1.5Kw

Liên hệ
Công suất: 1.5Kw/380V
Lưu Lượng: 30m³/h
Cột Áp: 14m

Bơm chìm nước thải inox Beluno model FC

Bơm chìm nước thải Beluno Model FC200/50M 1.5Kw

Liên hệ
Công suất: 1.5Kw/220V
Lưu Lượng: 30m³/h
Cột Áp: 14m

Bơm chìm nước thải inox Beluno model FC

Bơm chìm nước thải Beluno Model FC300/80M 2.2Kw

Liên hệ
Công suất: 2.2Kw/220V
Lưu Lượng: 48m³/h
Cột Áp: 15.5m

Bơm chìm nước thải inox Beluno model FC

Bơm chìm nước thải Beluno Model FC300/80T 2.2Kw

Liên hệ
Công suất: 2.2Kw/380V
Lưu Lượng: 48m³/h
Cột Áp: 15.5m