Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 4 inch ∅110

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4PRm6/7 0.75Kw

Liên hệ
Công suất: 750w
Lưu Lượng: 9.6 m³/h
Cột Áp: 44 m

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 4 inch ∅110

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4PRm3/9 0.75Kw

Liên hệ
Công suất: 750w
Lưu Lượng: 5.4 m³/h
Cột Áp: 65 m

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 4 inch ∅110

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4PRm4/8 0.75Kw

Liên hệ
Công suất: 750w
Lưu Lượng: 6.0 m³/h
Cột Áp: 55 m

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 4 inch ∅110

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4PRm4/12 1.1Kw

Liên hệ
Công suất: 1.1Kw
Lưu Lượng: 6.0 m³/h
Cột Áp: 83 m

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 4 inch ∅110

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4PRm8/8 1.1Kw

Liên hệ
Công suất: 1.1Kw
Lưu Lượng: 10.8 m³/h
Cột Áp: 46 m

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 4 inch ∅110

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4PRm6/10 1.1Kw

Liên hệ
Công suất: 1.1Kw
Lưu Lượng: 6.0 m³/h
Cột Áp: 96 m

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 4 inch ∅110

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4PRm3/13 1.1Kw

Liên hệ
Công suất: 1.1Kw
Lưu Lượng: 5.4 m³/h
Cột Áp: 94 m

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 4 inch ∅110

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4PRm8/11 1.5Kw

Liên hệ
Công suất: 1.5Kw
Lưu Lượng: 10.8 m³/h
Cột Áp: 64 m

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 4 inch ∅110

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4PRm10/9 1.5Kw

Liên hệ
Công suất: 1.5Kw
Lưu Lượng: 14.4 m³/h
Cột Áp: 55 m

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 4 inch ∅110

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4PRm6/14 1.5Kw

Liên hệ
Công suất: 1.5Kw
Lưu Lượng: 9.6 m³/h
Cột Áp: 88 m

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 4 inch ∅110

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4PR4/22 2.2Kw

Liên hệ
Công suất: 2.2Kw/380V
Lưu Lượng: 6.0 m³/h
Cột Áp: 151 m

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 4 inch ∅110

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4PRm4/22 2.2Kw

Liên hệ
Công suất: 2.2Kw/220V
Lưu Lượng: 6.0 m³/h
Cột Áp: 151 m