Bơm chìm giếng khoan Veratti model SA 6 inch ∅150

Bơm chìm giếng khoan Veratti Model 6SA45/6-11

Liên hệ
Công suất: 11Kw/380V
Lưu Lượng: 54 m³/h
Cột Áp: 84 m

Bơm chìm giếng khoan Veratti model SA 6 inch ∅150

Bơm chìm giếng khoan Veratti Model 6SA45/4-7.5

Liên hệ
Công suất: 7.5Kw/380V
Lưu Lượng: 54 m³/h
Cột Áp: 56m

Bơm chìm giếng khoan Veratti model SA 6 inch ∅150

Bơm chìm giếng khoan Veratti Model 6SA35/4-5.5

Liên hệ
Công suất: 5.5Kw/380V
Lưu Lượng: 45 m³/h
Cột Áp: 57m

Bơm chìm giếng khoan Veratti model SSM 4 inch ∅110

Bơm chìm giếng khoan Veratti Model 4SA16/25-7.5

Liên hệ
Công suất: 7.5Kw/380V
Lưu Lượng: 21 m³/h
Cột Áp: 145 m

Bơm chìm giếng khoan Veratti model SSM 4 inch ∅110

Bơm chìm giếng khoan Veratti Model 4SA16/20-5.5

Liên hệ
Công suất: 5.5Kw/380V
Lưu Lượng: 21 m³/h
Cột Áp: 116m

Bơm chìm giếng khoan Veratti model SSM 4 inch ∅110

Bơm chìm giếng khoan Veratti Model 4SA16/16-4.0

Liên hệ
Công suất: 4.0Kw/380V
Lưu Lượng: 21 m³/h
Cột Áp: 93m

Bơm chìm giếng khoan Veratti model SSM 4 inch ∅110

Bơm chìm giếng khoan Veratti Model 4SA12/16-3.0

Liên hệ
Công suất: 3.0Kw/380V
Lưu Lượng: 16.2 m³/h
Cột Áp: 83m

Bơm chìm giếng khoan Veratti model SSM 4 inch ∅110

Bơm chìm giếng khoan Veratti Model 4SA10/13-2.2

Liên hệ
Công suất: 2.2Kw
Lưu Lượng: 13.8 m³/h
Cột Áp: 86m

Bơm chìm giếng khoan Veratti model SSM 4 inch ∅110

Bơm chìm giếng khoan Veratti Model 4SA8/12-1.5

Liên hệ
Công suất: 1.5Kw/380V
Lưu Lượng: 10.8 m³/h
Cột Áp: 67m

Bơm chìm giếng khoan Veratti model SSM 4 inch ∅110

Bơm chìm giếng khoan Veratti Model 4SAM8/12-1.5

Liên hệ
Công suất: 1.5Kw/220V
Lưu Lượng: 10.8 m³/h
Cột Áp: 67m

Bơm chìm giếng khoan Veratti model SSM 4 inch ∅110

Bơm chìm giếng khoan Veratti Model 4SA6/15-1.5

Liên hệ
Công suất: 1.5Kw/380V
Lưu Lượng: 8.4 m³/h
Cột Áp: 97m

Bơm chìm giếng khoan Veratti model SSM 4 inch ∅110

Bơm chìm giếng khoan Veratti Model 4SAM6/15-1.5

Liên hệ
Công suất: 1.5Kw/220V
Lưu Lượng: 8.4 m³/h
Cột Áp: 97m